Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 

 

 

I. Informacje ogólne

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.art-mode.pl prowadzony jest przez Bożena Kucharczyk prowadzącą działalność 

gospodarczą pod nazwą Pracownia Artystyczna ART-MODE wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójt Gminy 

Kiełczygłów. Miejsce wykonywania działalności: Glina Duża 17, 98-358 Kiełczygłów, NIP : 832-150-76-46  REGON : 730319446

2. Zamówienie złożone w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Zamówienia można składać przez 24 godziny. Zamówienia złożone w dni świąteczne i wolne od pracy realizowane będą w   

następnym dniu roboczym.

 

II. Płatność i dostawa

 

1. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy   

Sklepem a Kupującym

2. Przy każdym produkcie, zamieszczonym na stronie Sklepu cena wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Cena nie   

zawiera kosztów wysyłki.

3. Koszt wysyłki jest każdorazowo doliczany do zamówienia

4. Należną kwotę należy wpłacić w ciągu 5-u dni roboczych w przeciwnym razie transakcja zostaje anulowana a produkt      

ponownie wystawiony do sprzedaży.

5. Po dokonaniu zapłaty i zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie wysyłamy do Państwa towar.

6. Wysłanie zamówionego towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. 

7. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kurierem.

 

III.  Zamówienia indywidualne

 

1. Pracownia Artystyczna ART-MODE realizuje zamówienia indywidualne.

2. W przypadku wykonania prac na zamówienie koszt całej usługi określany jest indywidualnie po ustaleniu wszystkich szczegółów 

i podawany drogą e-mail

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty/zaliczki na koncie.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia Pracownia zastrzega sobie prawo 

do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. W przypadku zamówień indywidualnych kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.

 

IV. Zwroty

 

1 . Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
( Formularz oświadczenia do pobrania poniżej).
2 . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 
Pracownia Artystyczna ART-MODE Bożena Kucharczyk, Glina Duża 17, 98-358 Kiełczygłów  lub na adres  e-mail : pracownia@art-mode.pl

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi: w odniesieniu do umów 

  • 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • 3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • 4) Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 

5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Pracownia Artystyczna ART.-MODE, Bożena Kucharczyk, Glina Duża 17, 98-358 Kiełczygłów

6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
8. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

  V. Reklamacje


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6.  W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy towar na adres Sprzedawcy


VI.  Ochrona danych osobowych

 

1.Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nazywane popularnie RODO lub GDPR. 

2. Dane osobowe podane przez Kupującego będą wykorzystane przez Sklep wyłącznie do czynności związanych z realizacją 

zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych podane są w naszej Polityce Prywatności

 

VII.  Postanowienia końcowe.

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. 

U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 

(Dz. U. 2012, Nr 1225). 

2.Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa (w 

szczególności prawa podatkowego). 

Zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania produktów bez podania przyczyn, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.

Facebook